Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski Bielawianka

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SKP Bielawianka Bielawa

Na podstawie §23  Statutu SKP Bielawianka Zarząd Stowarzyszenia zwołuje  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski Bielawianka na dzień 17 maja 2018 r. ( I termin ) o godzinie 18:00 , II termin 17.05.2018 r. godz.18:15 w siedzibie Stowarzyszenia w Bielawie , ul. Sportowa 10

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór protokolanta zebrania
 5. Przyjęcie porządku zebrania
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności w 2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.
 8. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 10. Podjęcie uchwały o głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach Walnego Zebrania
 11. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania  z prac Zarządu oraz sprawozdania  finansowego Stowarzyszenia  za rok 2017
 13. Podjęcie uchwały o  udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu
 14. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian z Statucie Stowarzyszenia
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie zebrania
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Klub Piłkarski „Bielawianka”
Czesław Szewczyk