Nabór w urzędzie – szukamy specjalistów od finansów

Rozpoczęła się procedura naboru na trzy stanowiska do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Jedno dotyczy czasowo zastępstwa, dwa związane są odejściem pracowników na emeryturę.

Wszystkie szczegółowy dotyczące ogłoszeń o naborach dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej dzierżoniowskiego urzędu, w zakładce „Otworzy się w nowym okniePraca w urzędzie”.

Poniżej najważniejsze informacje o charakterze pracy na poszczególnych stanowiskach i wymagania stawiane kandydatom.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji na kartach szczegółowych dochodów

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • ewidencja księgowa i egzekucja należności w zakresie opłaty skarbowej;
 • ewidencja księgowa i rozliczanie należności z tytułu realizacji zadań zleconych gminie;
 • ewidencja na kartach szczegółowych i windykacja opłaty od posiadania psów;
 • opracowywanie projektów decyzji w sprawie opłaty skarbowej;
 • rozliczanie kwitariuszy poboru opłaty skarbowej;
 • opracowywanie projektów decyzji w sprawie udzielania ulg indywidualnych w zakresie prowadzonych należności;
 • dekretowanie dochodów w wyciągach bankowych.

Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • 3 letni staż pracy w księgowości;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • doświadczenie w pracy w księgowości;
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi klientów w zakresie podatków i opłat lokalnych

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • udzielanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji księgowej tych należności;
 • przyjmowanie druków informacji, deklaracji, podań i załączników do podań oraz oświadczeń w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psa oraz zwrotu podatku akcyzowego;
 • wydawanie zaświadczeń z akt podatkowych;
 • ewidencja na kartach szczegółowych i windykacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, opłaty targowej, obowiązku szkolnego i mandatów karnych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielania indywidualnych ulg i zwolnień w zakresie prowadzonych spraw.

Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wykształcenie: wyższe – kierunek: prawo, administracja

Wymagania konieczne:

 • 3 letni staż pracy w administracji;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • doświadczenie w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.

Nabór na zastępstwo – specjalista ds. płac

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • sporządzanie list płac pracowników Urzędu i  Straży Miejskiej;
 • sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
 • sporządzanie list do umów o dzieło, zlecenia, udziału w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 • prowadzenie kart zasiłków chorobowych;
 • naliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy;
 • naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od płac od osób fizycznych.
 • naliczanie ryczałtów za paliwo;
 • naliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych;
 • prowadzenie ewidencji ubezpieczenia PZU dla pracowników Urzędu i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie wg obowiązujących terminów.
 • sporządzanie listy diet dla radnych;
 • obsługa korespondencji przychodzącej w systemie Sidas;
 • prowadzenie rocznych kartotek zarobkowych dotyczących przychodów z tytułu ZFŚS;
 • obsługa finansowa nagród sportowych, naliczanie, roczne PIT-ów, PIT 8S, PIT 8C;
 • prowadzenie korespondencji z ZUS oraz sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zarobkach ZUS Rp-7;
 • gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wykształcenie: wyższe
1. Wymagania konieczne:

 • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku ds. kadr i płac;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy;
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac;
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT;
 • komunikatywność werbalna i pisemna;
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.