Grono partnerów się powiększa! Mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę EKOPARTNER

Jest nam niezmiernie miło, że do grona naszych Partnerów trafiła kolejna tak renomowana firma jak EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Dziękujemy za Wasze wielkie serce i tak dużą empatię!

Firma EkoPartner Recykling Sp. z o.o. powstała w roku 2010. Już rok później rozpoczęto budowę zakładu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, obok miejskiego składowiska odpadów w Lubinie.
Aktualnie spółka prowadzi działalność w następujących obszarach:

 • przyjmowanie oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,
 • przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów z selektywnej zbiórki,
 • przyjmowanie i biologiczne przetwarzanie bioodpadów oraz odpadów zielonych,
 • odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców,
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.
  EkoPartner Recykling od lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze nowych technologii
  przetwarzania odpadów i rozwija projekty technologiczne ukierunkowane na ochronę środowiska.
  Najmocniejszą innowacją w tym kierunku jest realizowany od roku 2015 projekt, którego celem jest
  opracowanie efektywnego ekonomicznie i środowiskowo, spełniającego wymagania prawne,
  innowacyjnego ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w wysokojakościowe paliwa
  stałe, oraz uzyskanie z odpadów organicznych toryfikatu o wysokich walorach jakościowych,
  pozwalających na jego wykorzystanie jako paliwa.
  Jest to polska innowacja zarówno w obszarze paliw wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii, jak i w
  branży gospodarki odpadami. Wdrożenie technologii przyniesie wymierne korzyści środowiskowe i
  przyczyni się do rozwiązania szeregu problemów w obu przytoczonych obszarach. Najważniejsze z nich
  to:
 • zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów,
 • zmniejszenie udziału paliw pochodzących ze źródeł nieodnawialnych w procesach spalania
 • wpływ na ograniczenie emisji CO2 w procesach pozyskiwania produkcji i ciepła.
  Okres realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie zakończył się kwietniu 2019 roku.
  Do tego dnia spółka zaprojektowała, przebadała i wybudowała instalację konwersji odpadów
  organicznych, na której uzyskuje toryfikat o założonych parametrach. Od kwietnia 2019 roku spółka
  prowadzi proces wdrożenia na rynek i komercjalizacji wyników projektu.
  Technologia jest efektem projektu pn. „Innowacyjny ciąg technologiczny odpadów organicznych w
  nowatorskie, wysokojakościowe paliwa stałe”, zrealizowanego w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R
  przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
  przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 (Konkurs
  1/1.1.1/2015) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.