Grunt na własność – co trzeba wiedzieć?

Z początkiem roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zmienia się w prawo własności. Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydawane przez urząd.

Dokumenty, wydawane do końca tego roku, potwierdzają fakt zmiany rodzaju prawa do gruntu, i na ich podstawie sąd zamieni w księgach wieczystych użytkowanie wieczyste na własność. Odbędzie się to bez opłaty sądowej.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy przyjętej przez rząd, po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, właściciele gruntów przez 20 lat będą się wnosić tzw. opłatę przekształceniową.

Które grunty przeszły na własność? Dotyczy to gruntów zabudowanych budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
  • budynkami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Warto wiedzieć

Mieszkańcy Dzierżoniowa, których obejmuje zmiana w pawie otrzymają od miasta indywidualne zaświadczenie o przekształceniu oraz o formach i wysokości opłat.

Opłata przekształceniowa ma być spłacana w 20 rocznych ratach w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Termin na jej uiszczenie wyznaczony został na 31 marca każdego roku, wyjątek opłata za rok 2019 może być wniesiona w termie do 29 lutego 2020 r.

Opłata może zostać wniesiona z gór za 20 lat, o fakcie tym należy poinformować urząd pisemnie.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej mieszkaniec otrzyma od miasta zaświadczenie o całkowitej spłacie należności, które następnie należy wysłać do sądu wraz z wnioskiem o wykreślenie odpowiedniego wpisu z księgi wieczystej.